คุยกับผู้บริหาร

คุยกับนายก

xxxxx
( นายกเทศมนตรี )

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี

คุยกับปลัด

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
( ปลัดเทศบาล )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

“ประเพณีเลิศล้ำ วัฒนธรรมงามเด่น ประชาชนอยู่ร่มเย็น บ้านแหวนเน้นพัฒนา”

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี

Coming Soon
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่
สำรวจความคิดเห็น ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.บ้านแหวน หรือไม่