ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

  • 19
  • 3,542
  • 76,738
  • 242,610
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปการรับสมัครงาน
19 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 รอบที่ 1
14 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566
7 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รอบที่ 2
1 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
23 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ
22 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแหวนว่าด้วยการใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหวน พ.ศ.2566
17 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รอบที่ 1
17 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
21 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจ่ายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน
13 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับกล้าไม้ของสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
11 กันยายน 2566 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง เรื่องแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานรองรับงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง
7 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
5 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
18 สิงหาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านแหวน
1 พฤษภาคม 2566 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามฯ
12 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอนุกรมวิธานเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด และอนุกรมวิธานแมลงและการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง
22 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 เมษายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
19 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
14 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
8 สิงหาคม 2565 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566
18 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านปง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านปง
11 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท PCS
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
2 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
11 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาประกาศราคากลางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
8 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง การขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมรื้อถอน ขนย้ายและปรับพื้นที่
7 มิถุนายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผ่ (ลำเหมืองแม่ท่าช้างสายรอง) จำนวน 5 ช่วง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผ่ (ลำเหมืองแม่ท่าช้างสายรอง) จำนวน 5 ช่วง บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถาน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ไม่มีพื้นคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองสามแยกเหมืองง่า) พร้อมราวกันตก บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแผ่ (หน้า รพสต.บ้านต้นเฮือด) พร้อมวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดใต้ผิวจราจร บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถาน บ้านศรีสรร (ศรีจุม) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร (มีงานเทพื้นโดม) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ B1-13-66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เมษายน 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปนสถาน บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ตามงบประมาณประจำปี 2566
12 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบ้านเลขที่ 146 บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 3.50 ถึง 4.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,189.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ R5-05-66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาเปิด (บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าหมาก ต่อจาก รางระบายน้ำเดิม) บ้านป่าหมาก หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน กว้าง 4.20 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ W1-07-66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาเปิด หลังกงสุลญี่ปุ่น บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 69.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ W1-06-66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปณสถาน บ้านศรีสรร (ศรีจุม) หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร (มีงานเทพื้นโดม) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแหวน เลขที่ B1-13-66 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปณสถาน บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมลานฌาปณสถาน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหวน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ไม่มีพื้นคอนกรีต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฐานแผ่ (หน้า รพ.สต. บ้านต้นเฮือด) พร้อมวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดใต้ผิวจราจร บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองสามแยกเหมืองง่า) พร้อมราวกันตก บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาะสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
29 พฤษภาคม 2562 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก (ฝั่งด้านทิศเหนือ) บ้านไร่ หมู่ที่ 1)
13 ธันวาคม 2561 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาลกลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 พฤษภาคม 2561 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
17 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำบ้านปากกองม.6
17 เมษายน 2561 ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ-บ้านดอนไฟม.12
27 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2566
25 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565
30 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
26 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
12 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565
11 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
3 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 3
18 มกราคม 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 2
17 มกราคม 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 1
17 ธันวาคม 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 10
22 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 9
5 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 8
25 ตุลาคม 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 7
15 กันยายน 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 6
2 กันยายน 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 5
20 สิงหาคม 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ครั้งที่ 4