รายงานการเงินประจำปี

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (สตง.รับรอง)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนหลัง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานงบแสดงฐานะการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561(ฉบับแก้ไข)

 รายงานการเงินประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561