รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

annual-budget-spending-by-2020-for-6-months