วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านแหวน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านแหวน ดินพร้อมปลูกต้นไม้ ปรุงสำเร็จอินทรีย์ 100%
โทรศัพท์ 083 637 704