การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561