การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 2563)

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

 

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561