การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

  • รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-รอบเดือนมีนาคม 2561

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน-ครั้งที่ 1 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

  • รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561

– รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561