การเมืองการบริหาร

การเมือง ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านแหวน ปัจจุบันให้ความสนใจในด้านการเมืองการปกครองมากเพิ่มขึ้น เป็นผู้ที่มีความสนใจและกระตือรือล้นที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 79.75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยังให้ความสนใจในด้านการเมืองการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบการทำงานการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบการทำงาน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวนปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน คิดเป็น 68.64% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน

รายชื่อคณะผู้บริหาร 

1. นายชุมพร              จาปัญญะ                 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
2. นายเจริญ               อุเต็ม                        รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
3. นายพิทักษ์             ต่อใจ                         รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
4. นายจักรพงศ์           สายขัด                     เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
5. นายสมเพชร           ฝ่ายริพล                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ 1 คิดเป็น 64.80% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 คิดเป็น 72.69% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

 1. นายสมเกียรติ   ตาสีมูล            ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
 2. นายสมศักดิ์      อินสุข              รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
 3. นายปั๋นแก้ว      ศรีบุญเรือง      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
 4. นายอินสม        สายขัด             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
 5. นายสกล           จันทร์ปิง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
 6. นายสมชัย        วงศ์ฝั้น             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
 7. นายจรัญ          จีรัง                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
 8. นางสังวาลย์      ศรีวิไล             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
 9. นายอิ่นแก้ว      นันทะวงค์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
 10. นายบุญชม       ฝ่ายลิพล          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
 11. นายทองดี         แปงจันทร์เขียว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
 12. นายสมศักดิ์      คำชนะ            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2