การเมืองการบริหาร

การเมืองการบริหาร

การเมือง ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านแหวน ปัจจุบันให้ความสนใจในด้านการเมืองการปกครองมากเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เป็นผู้ที่มีความสนใจและกระตือรือล้นที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่างๆ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 79.75 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และยังให้ความสนใจในด้านการเมืองการบริหารงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบการทำงานการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบการทำงาน

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวนชุดปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน คิดเป็น 63.49% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน จำนวน 1 คน

รายชื่อคณะผู้บริหาร 

1. นายชุมพร     จาปัญญะ         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
2. นายเจริญ     อุเต็ม              รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
3. นายธีณภัทร   คำแสน           รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
4. นายพิทักษ์    ต่อใจ             เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
5. นายสมเพชร  ฝ่ายริพล          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

 

ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนชุดปัจจุบัน ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน       พ.ศ. 2557  มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ 1 คิดเป็น 63.57% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 คิดเป็น 67.47% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 

รายชื่อสภาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

1. นายบุญทา    วงค์มูล            ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
2. นายสมศักดิ์   อินสุข             รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
3. นายสว่าง      สายคำอ้าย       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
4. นายสมเกียรติ ตาสีมูล           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
5. นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
6. นายกมล      อินทร์จันทร์      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
7. นายอินสม     สายขัด           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1
8. นางสังวายล์   ศรีวิไล            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
9. นายสว่าง      ธิลา               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
10. นายอุดม     ปินตา             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
11. นายมงคล    กันธิยะ           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2
12. นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2