ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2566