ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน

1. ด้านหัตถกรรม

2. ด้านอุตสาหกรรม

3. ด้านศิลปกรรม

4. ด้านภาษาและวรรณกรรม

5. ด้านอื่นๆ