ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศใช้แล้วกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ และ กฎหมายเรื่องจริยธรรม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป..
1.พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
2.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
3.พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒
4.พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
5.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
6.พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒
7.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อกำหนดกกต.การเลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯพ.ศ.2546
ข้อกำหนดกกต.การลงคะแนนถอดถอนส.ท้องถิ่นฯ2546
ประกาศกกต.ข้อห้ามสำหรับผู้สมัครส.อบต.2546
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อห้ามผู้สมัคร
พ.ร.ฎ.ให้ใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯพ.ศ.2546
พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯพ.ศ.2545
พ.ร.บ.คกก.การเลือกตั้งพ.ศ.2540
ระเบียบกกต.การเลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯ พ.ศ.2546
ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ท้องถิ่น2546
 
แนวทางปฏิบัติ,เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เกณฑ์ชี้วัดเพื่อกำหนดระดับ
เกณฑ์ชี้วัดเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ปลัดอบต.7,8ใหม่
เกณฑ์ชี้วัดตามหลักธรราภิบาล
แนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯวางแผน
แนวทางการปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร36
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่นตำบล
การสรรหาผู้บริหารที่ว่างมติ2,46
การสรรหาผู้บริหารที่ว่างมติ246
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปฯ เพิ่มเติม
ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานับหน่วยกิตฯ
ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติม
ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกสูงขึ้นฯ(เพิ่มเติม)
ประกาศปลัด7,8 เพิ่มเติม
มติก.อบต.สั่งแก้ไขมติก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.ฉบับที่ 4
 
ข้อบังคับ,ระเบียบ
การดำเนินงานของคกก.หมู่บ้าน 2526
การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินฯ 2544
ข้อบังคับการประชุมสภาอบต.พ.ศ.2538
ระเบียบกท.การพัสดุของอบต.ฉ.ที่3 2544
ระเบียบกท.ค่าตอบแทนผู้บริหารอบต.(ฉ.2) 2544
ระเบียบกท.พัสดุของท้องถิ่น (ฉ.7) พ.ศ.2545
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทำขวัญของขรก.และลูกจ้างท้องถิ่น (ฉ.2) พ
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโภชนาการในโรงเรียนฯ(ฉ.2)พ.ศ
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเวชภัณฑ์ฯ(ฉ.2)พ.ศ.2541
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารฯ พ.ศ.2543
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนง.ท้องถิ่น พ.
ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนง.ท้องถิ่น พ.ศ
ระเบียบกท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณะฯ พ.ศ. 2543
ระเบียบกท.ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.2524
ระเบียบกท.ว่าด้วยการใช้รถและรักษา(ฉ.2)พ.ศ.2541
ระเบียบกท.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน2545
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขรก.ท้องถิ่น(ฉบับที่6) พ.ศ.25
ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่5)พ
ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯฉ.5 พ.ศ.2541
ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินฯ พ.ศ.2542
ระเบียบกท.ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่นพ
ระเบียบกท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อฯ2542
ระเบียบกทม.ว่าด้วยผู้ตรวจราชการของกทม.พ.ศ.2529
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวพ.ศ.2541
ระเบียบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 2544
ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.2
ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.2
ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538
ระเบียบสำนักเลขาฯครม.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2536
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการบริหารการพัฒนาฯพ.ศ.2539
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการประสานสาธารณูปโภค พ.ศ.2540
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ(ฉ.4) พ.ศ.2541
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ(ฉ.5) พ.ศ.2542
ระเบียบอบจ.ขอนแก่นว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบอบต.บ้านหวดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2542
ว่าด้วยเงินเดือนของขรก.ท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ(ฉ.2)2541
ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาในเขตเทศบาลฯ(ฉ.3)พ.ศ.2541
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเบี้ยกันดารของพนง.ส่วนท้องถิ่น2543
ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนง.ท้องถิ่น(ฉ.ที่ 2) พ.ศ
ว่าด้วยเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2524
ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) พ.ศ.2541
ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2535
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พ.ศ.2543
ว่าด้วยการคัดเลือกผู้แทนอปท.2542
ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนอปท.2546
ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนอปท.2546
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 2543
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯพ.ศ.2543
ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.2541
ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ.2541
ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.5) พ.ศ.2541
ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.6) พ.ศ.2543
ว่าด้วยการพัสดุของอบต.ฉบับที่2 พ.ศ.2543
ว่าด้วยการมอบหมายให้อปท.ช่วยรังวัดที่ดินฯ2543
ว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท. พ.ศ.2541
ว่าด้วยการรับเงินฯของอปท.(ฉ.ที่ 2)พ.ศ.2543
ว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารฯพ.ศ.2542
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายติดตั้งโทรศัพท์บ้านพัก(ฉ.2) พ.ศ.2541
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. (ฉ.ที่ 2) พ.ศ.2543
 
ประกาศ,กฎกระทรวง,คำสั่ง
กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามพ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.2542
กฎกระทรวง ฉ.ที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
กฎกระทรวง ฉ.ที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
+ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมฯ2545
กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร2545
กฎกระทรวงฉ.ที่3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
กฎกระทรวงฉ.ที่4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254
กฎกระทรวงมท.(พ.ศ.2542)ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวจนท.ของรัฐ2542
กฎกระทรวงมท.ฉ.ที่ 15 ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวปชช.2526
คำสั่งกท.ที่390-2541 มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ
คำสั่งกท.ที่ 393-2541 มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ
ประกาศกท.จัดตั้งอบต.ลงวันที่ 11 ส.ค.2542
ประกาศกระทรวงสธ.แต่งตั้งจพง.สาธารณสุขตามพ.ร.บ.พ.ศ.2535
 
พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการฯในพื้นที่พิเศษ2544
พ.ร.ฎ.กองทุนหมู่บ้านฯ 2545
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2526
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.2) 2527
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.3) 2528
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) 2529
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.5) 2534
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.6) 2541
พรฏ.แบ่งส่วนราชการของสำนักปลัดสำนักนายก พ.ศ.2538
 
พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.11) พ.ศ.2543
พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.ที่11)ราชกิจจา
พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉ.10 พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497 แก้ไขถึงฉ.ที่ 9 2543
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 2542
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท.2542
พ.ร.บ.กำหนดอำนาจกท.คลังในการค้ำประกัน2510
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542
พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน2543
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญขรก.ส่วนท้องถิ่นแก้ไขถึงฉ.ที่ 6 -2543
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
พ.ร.บ.ประกอบรธน.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2542
พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.แก้ไขถึงฉ.3-2543
พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการป้องกันฯทุจริต พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2541
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉ.1
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 5
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2485
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขถึงฉ.ที่ 3 พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง2545
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่5)2545
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2521 ถึงปัจจุบัน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉ.5-ราชกิจจา
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม.2528 แก้ไขถึงฉ.4 -2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ.2498
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯพ.ศ.2535
พ.ร.บ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ2542
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.ที่10) พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2475แก้ไขถึงฉ.8 พ.ศ.2532
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาศก.และสังคมแห่งชาติ2543
พ.ร.บ.สหกรณ์2511 แก้ไขถึงฉ.2 พ.ศ.2524
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543
พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ..2540 แก้ไขถึงฉ.ที่ 2 พ.ศ.2542
พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขถึงฉ.2 พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
พ.ร.บ.อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉ.ที่ 4 พ.ศ.2546
+ พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
 
รวมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวง
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) แก้ไขถึงฉ.33 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) แก้ไขถึงฉ.38 พ.ศ.2536
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.1 พ.ศ.2524
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.2 พ.ศ.2524
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.3 พ.ศ.2526
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.4 พ.ศ.2526
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.5 พ.ศ.2527
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.6 พ.ศ.2527
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.7 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.8 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.9 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.10 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.11 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.12 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.13 พ.ศ.2528
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.14 พ.ศ.2529
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.15 พ.ศ.2529
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.16 พ.ศ.2530
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.17 พ.ศ.2530
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.18 พ.ศ.2530
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.19 พ.ศ.2531
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.20 พ.ศ.2532
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.21 พ.ศ.2532
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.22 พ.ศ.2532
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.23 พ.ศ.2533
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.24 พ.ศ.2533
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.25 พ.ศ.2533
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.26 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.27 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.28 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.29 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.30 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.31 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.32 พ.ศ.2534
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.33 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.34 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.35 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.36 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.37 พ.ศ.2535
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.38 พ.ศ.2536
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.39 พ.ศ.2537
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.40 พ.ศ.2537
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.41 พ.ศ.2537
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.42 พ.ศ.2537
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.43 พ.ศ.2537
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.44 พ.ศ.2538
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.45 พ.ศ.2538
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.46 พ.ศ.2540
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.47 พ.ศ.2540
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.48 พ.ศ.2540
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.49 พ.ศ.2540
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.50 พ.ศ.2540
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.51 พ.ศ.2541
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.52 พ.ศ.2542
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.53 พ.ศ.2542
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.54 พ.ศ.2542
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.55 พ.ศ.2543
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.56 พ.ศ.2543
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.57 พ.ศ.2544
กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.58 พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 3-2543
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522