แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569

เอกสารประกอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2/25667

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566

เอกสารประกอบการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 1/2565

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ฉบับปรับปรุง (ระบบแท่ง)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

3.ประเภทวิชาการ

4.ประเภททั่วไป