ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลบ้านแหวน เดิมเป็นสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค

หลังจากนั้นได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยอาศัยมาตรา 40 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้งสภาตำบลบ้านแหวนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวนมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2539

ต่อมากระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวนมีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน เป็นเทศบาลตำบลบ้านแหวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 และให้มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแหวนนับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

คำขวัญตำบลบ้านแหวน

“ประเพณีเลิศล้ำ วัฒนธรรมงามเด่น ประชาชนอยู่ร่มเย็น บ้านแหวนเน้นพัฒนา”

ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้ง อยู่ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 2 กิโลเมตร

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวนมีเนื้อที่ รวม 14 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,325 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองควาย และตำบล สันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อตำบลหนองแก๋ว และ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลน้ำแพร่ และตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี”

  • ส่งเสริมการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อคนทุกวัยมีสุขภาพดี
  • เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา กีฬา ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน อาทิเช่น การสร้างงานและอาชีพ
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
  • การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตความรับผิดชอบ 1 ตำบล 13 หมู่บ้าน ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อตำบล หมู่บ้าน จำนวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ครัวเรือน(หลัง)
1
บ้านไร่
525
551
1076
617
2
บ้านโขงขาว-บ้านแหวน
387
395
782
350
3
บ้านท้าวบุญเรือง
739
838
1,577
820
4
บ้านช่างคำน้อย
403
422
825
483
5
บ้านช่างคำหลวง
574
667
1,241
689
6
บ้านปากกอง
214
266
480
267
7
บ้านป่าหมาก
250
268
518
384
8
บ้านต้นเฮือด
589
837
1,426
829
9
บ้านเดื่อ
260
299
559
273
10
บ้านจอมทอง
392
363
755
269
11
บ้านดู่
335
420
755
425
12
บ้านดอนไฟ
202
212
414
230
13
บ้านศรีสรร
285
322
607
405
รวม
5,155
5,860
11,015
6,041

**ที่มา สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

การประกอบอาชีพของประชากร 
ราษฎรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง และผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รายชื่อผู้นำชุมชนในตำบลบ้านแหวน

หมู่ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
4
นายเจริญ ศรีวิลัย กำนัน ตำบลบ้านแหวน
1
นายอนุสรณ์   ปัญญารังษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
2
นายธีรยุทธ   กุลณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
3
นายบุญฤทธิ์ บุญลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
5
นายกิตติวัฒน์   หารป่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6
นายเจริญ กิติกุศล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
7
นายเสถียร   บุญเทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
8
นายประหยัด    วงค์มูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
9
นายธีรเดช   แปงจันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
10
นายสุขแก้ว   โพธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
11
นายธาดา   ณ เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
12
นายนิวัฒน์ คำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
13
นายจำลอง   ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13