กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายเจริญ ศรีวิลัย (กำนันตำบลบ้านแหวน)

นายอนุสรณ์ ปัญญารังสี (ผญบ. หมู่ที่ 1)

นายบุญฤทธิ์ คำลือ (ผญบ.หมู่ที่ 3)

นายเจริญ กิติกุศล (ผญบ. หมู่ที่ 6)

นายประหยัด วงค์มูล (ผญบ. หมู่ที่ 8)

นายสุขแก้ว โพธิ (ผญบ. หมู่ที่ 10)

xxxx (ผญบ. หมู่ที่ 12)

นายธีรยุทธ กุลณี (ผญบ. หมู่ที่ 2)

นายอนุชา กันชนะ (ผญบ.หมู่ที่ 5)

นายเสถียร บุญเทพ (ผญบ.หมู่ที่ 7)

นายธีรเดช แปงจันทร์หอม (ผญบ.หมู่ที่ 9)

นายธาดา ณ เชียงใหม่ (ผญบ.หมู่ที่ 11)

นายจำลอง ศรีบุญเรือง (ผญบ.หมู่ที่ 13)