กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายเจริญ ศรีวิลัย (กำนันตำบลบ้านแหวน)

นายอนุสรณ์ ปัญญารังสี (ผญบ. หมู่ที่ 1)

นายบุญชวน คำพิสัย (ผญบ.หมู่ที่ 3)

นายเจริญ กิติกุศล (ผญบ. หมู่ที่ 6)

นายประหยัด วงค์มูล (ผญบ. หมู่ที่ 8)

นายสุขแก้ว โพธิ (ผญบ. หมู่ที่ 10)

นายอานนท์ โนจา (ผญบ. หมู่ที่ 12)

นายธีรยุทธ กุลณี (ผญบ. หมู่ที่ 2)

นายอนุชา กันชะนะ (ผญบ.หมู่ที่ 5)

นายดวงแก้ว พันธุสา (ผญบ.หมู่ที่ 7)

นายธีรเดช แปงจันทร์หอม (ผญบ.หมู่ที่ 9)

นายธาดา ณ เชียงใหม่ (ผญบ.หมู่ที่ 11)

นายจำลอง ศรีบุญเรือง (ผญบ.หมู่ที่ 13)