กองคลัง

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประไพ ตามเพิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางเกษร ทาโน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานการเงิน

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปวีณา สุพรรณทวา
นักจัดการงานทั่วไป

งานการบัญชี

นางสาวอันติกา ศรีพรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้
นางวรัญรดา ป่าธนู

นางสาววรัญรดา ป่าธนู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายจารุกิตต์ โพธิ์เต็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวทิพาภรณ์ ชุ่มเชื้อ
คนงาน

งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวเกศรินทร์ ธงซิว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปง./ชง.

นางสาวรวิพรรณ นันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

งานทะเบียนพัสดุ
และทรัพย์สิน

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ