คณะผู้บริหาร

xxxxx
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

xxxxx
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

xxxxx
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

xxxxx
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

xxxxx
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน