คณะผู้บริหาร

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961 ต่อ 19

นายเจริญ อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961 ต่อ 21

นายจักรพงศ์ สายขัด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961 ต่อ 22

นายพิทักษ์ ต่อใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961 ต่อ 22

นายสมเพชร ฝ่ายริพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961
ต่อ 22