คณะผู้บริหาร

นายชุมพร จาปัญญะ

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายเจริญ อุเต็ม

นายเจริญ อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายธีณภัทร คำแสน

นายธีณภัทร คำแสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายพิทักษ์ ต่อใจ

นายพิทักษ์ ต่อใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายสมเพชร ฝ่ายริผล

นายสมเพชร ฝ่ายริผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน