คณะผู้บริหาร

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายเจริญ อุเต็ม

นายเจริญ อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายจักรพงศ์ สายขัด

นายจักรพงศ์ สายขัด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายพิทักษ์ ต่อใจ

นายพิทักษ์ ต่อใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

นายสมเพชร ฝ่ายริพล

นายสมเพชร ฝ่ายริพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน