คณะผู้บริหาร

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961

นายเจริญ อุเต็ม

นายเจริญ อุเต็ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961

นายจักรพงศ์ สายขัด

นายจักรพงศ์ สายขัด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961

นายพิทักษ์ ต่อใจ

นายพิทักษ์ ต่อใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961

นายสมเพชร ฝ่ายริพล

นายสมเพชร ฝ่ายริพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
โทรศัพท์ 053 441 961