เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบัญญัติ59

เทศบัญญัติ54

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

บัญชีงบประมาณตามแผนงาน

วัตถุประสงค์แต่ละแผนงาน

งบประมาณสำนักปลัด

รายจ่ายงบกลาง

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

งบประมาณส่วนการศึกษา