กองช่าง

นายบุรทัช เสาวพนธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายวีระเชษฐ คำคง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานฝ่ายโยธา
(ว่าง)
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร

(ว่าง)
สถาปนิก ปก./ชก.

นายธนวัฒน์ กาใจวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานสาธารณูปโภค

นางสาวกรรณิการ์ จังสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเกตุวดี วงค์มูล
คนงาน

งานวิศวกรรม

นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายมงคลกิตติ์ ชมชื่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวรวุฒิ วงค์มูล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.

นายวุฒิชัย ดวงปันสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายประกิตกานต์ หมูธิ
คนงาน

นายกรรภิรมย์ จันทร์เป็ง
คนงาน

นายวีรพล ขวัญเชือกดี
คนงาน