กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง


นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

งานแบบแผนและก่อสร้าง

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 • งานข้อมูลก่อสร้าง
 • งานธุรการ

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานออกแบบและบริการข้อมูล

งานประสานสาธารณูปโภค

 • งานประสานกิจการประปา
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานระบายน้ำ

งานผังเมือง

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง
นายบุรทัช เสาวพนธ์

นายบุรทัช เสาวพนธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

นายวีระเชษฐ์ คำคง

นายวีระเชษฐ คำคง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวกรรณิการ์ จังสถิตย์

นางสาวกรรณิการ์ จังสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายธนวัฒน์ กาใจวงค์

นายธนวัฒน์ กาใจวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

xxxx
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร

นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

งานประสานสาธารณูปโภค

นายประยงค์ ลุนทา
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

นายประกิตต์กานต์ หมูธิ

นายประกิตกานต์ หมูธิ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวุฒิชัย ดวงปันสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติภพ ฝนตก

นายกิตติภพ ฝนตก
พนักงานจ้างทั่วไป

งานผังเมือง

นายมงคลกิตติ์ ชมชื่น
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายวรวุฒิ วงค์มูล

นายวรวุฒิ วงค์มูล
พนักงานจ้างทั่วไป