กองการศึกษา

โครงสร้างกองการศึกษา

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • งานข้อมูล
 • งานประสานกิจกรรม
 • งานส่งเสริมการศึกษา
 • งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • งานติดตามประเมินผล

งานธุรการ

 • งานศูนย์เยาวชน
 • งานการกีฬา
 • งานศูนย์วัฒนธรรม
 • งานส่งเสริมพระเพณีศิลปวัฒนธรรม

งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • งานข้อมูลการพัฒนาการเด็ก
 • งานส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก

xxxx xxxx
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติศักดิ์ แสนอุบล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานธุรการ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมื่น

นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพาภรณ์ กอบแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพาภรณ์ กอบแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาว มะลิ ดวงแสง

นางสาว มะลิ ดวงแสง
ครู

นางจงรักษ์ คิดอ่าน

นางจงรักษ์ คิดอ่าน
ครู

นางรัชนี ถาคำติ๊บ

นางรัชนี ถาคำติ๊บ
ครู

นางสาววงค์เดือน วงค์สุวรรณ

นางสาววงค์เดือน วงค์สุววรณ์
ครู

นางสาววไลพร ภักดี

นางสาววไลพร ภักดี
ครู

นางวริยาภรณ์ สุขแว่น

นางวริยาภรณ์ สุขแว่น
ครู

นางสาวพิณนภา อินทรัตน์

นางสาวพิณนภา อินทรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางทิพย์วัลย์ วงค์มูลหล้า

นางทิพย์วรรณ วงค์มูลหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป

งานกีฬาและนันทนาการ

นายกิตติศักดิ์ แสนอุบล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ

นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงศ์ ใจกันทะ

นายณัฐพงศ์ ใจกันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป