กองการศึกษา

นางสาววรางคณา ไชยเมืองชื่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ แสนอุบล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเกียรติศักดิ์ ปันแก้ว
คนงาน

งานกีฬาและนันทนาการ

(ว่าง)
นักสันทนาการ ปก./ชก.

นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ
คนงาน

งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ว่าง)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแหวน

นางสาววไลพร ภักดี
ครู

นางสาวมะลิ ดวงแสง
ครู คศ.2

นางจงรักษ์ คิดอ่าน
ครู คศ.2

นางสาววงค์เดือน วงค์สุววรณ์
ครู คศ.2

นางวริยาภรณ์ สุขแว่น
ครู คศ.2

(ว่าง)
ครู คศ.2

นางสาวพิณนภา อินทรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางทิพย์วรรณ วงค์มูลหล้า
ผู้ดูแลเด็ก