หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายพิภพ ชื่นใจ

นายพิภพ ชื่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

นายบุรทัช เสาวพนธ์

นายบุรทัช เสาวพนธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง)

นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์

นางสาวอณูพรรณ มณีวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นายอุดร กองแก้ว

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)