หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ 053 441 961

นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ 053 441 961

นายนคร กันกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 053 441 961

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
โทรศัพท์ 053 441 961

นายบุรทัช เสาวพนธ์

นายบุรทัช เสาวพนธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง)
โทรศัพท์ 053 441 961

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ 053 441 961

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทรศัพท์ 053 441 961