หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายวรวัจน์ บุญญผลานันท์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายขวัญชัย ศิริ

นายขวัญชัย ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

xxx xxx
ผู้อำนวนการกองช่าง

นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์

นางสาวอณูพรรณ มณีวงค์
ผู้อำนวนการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นายอุดร กองแก้ว

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวนการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)