ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  9  วรรคหนึ่ง  (8)  บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่าว  เทศบาลตำบลบ้านแหวน  จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ  จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2565  เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน  ตามแบบ  สขร.1  ตามแนบ  ท้ายประกาศนี้