กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น

งานธุรการ

  • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
  • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานป้องกันไข้เลือดออก

งานบริการสาธารณสุข

  • งานอนามัยชุมชน
  • งานคัดกรองโรค
  • งานการแพทย์ฉุกเฉิน

งานส่งเสริมสุขภาพ

  • งานส่งเสริมและเผยแพร่
  • งานฟื้นฟูผู้พิการ/ทุพพลภาพ
  • งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.

งานรักษาความสะอาด

  • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
นายอุดร กองแก้ว

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

งานธุรการ

นางสาวรสานันท์ คงปาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานบริการสาธารณสุข

นางสุชัญญ์ญา รุจิชัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายวิฑูรย์ วงศ์ชัยยา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรุตติ์ บุญเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสราญ ศุภรัตนากร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐพงศ์ กัญหาลิลา
พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวชนนี โปทุรินทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานรักษาความสะอาด

นายทวีศักดิ์ ทนันชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์
พนักงานขับรถยนต์

นายธวัช เรือนคำแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายจิรศักดิ์ ศรีแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายตันติกร สมเพาะ
คนงานประจำรถขยะ

นายอินทร์สอน ทิพย์สุทา
คนงานประจำรถขยะ

นิรุตติ์ วิญญารัตน์
คนงานประจำรถขยะ

นายศุภรัตน์ คำโม๊ะ
คนงานประจำรถขยะ

นายจักรพงษ์ชัย ใจสักเสริญ
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิพงษ์ ทองคำอยู่

นายอดิพงษ์ ทองคำอยู่
คนงานประจำรถขยะ

นายจุฑาวัฒน์ ศรีมูล

นายจุฑาวัฒน์ ศรีมูล
คนงานประจำรถขยะ

นายภาณุพงษ์ สมณา
คนงานประจำรถขยะ