กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอุดร กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
นายสิงหนาท พรามจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
งานป้องกันและควบคุมโรค

นายสุพงศ์ ใบเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานบริการสาธารณสุข

(ว่าง)
นักกายภาพบำบัด ปก./ชก.

(ว่าง)
นักอาชีวบำบัด ปก./ชก.

นายสราญ ศุภรัตนากร
พนักงานช่วยชีวิต

นายณัฐพงศ์ กัญหาลิลา
พนักงานช่วยชีวิต

(ว่าง)
พนักงานช่วยชีวิต

(ว่าง)
พนักงานช่วยชีวิต

(ว่าง)
พนักงานช่วยชีวิต

นายนิรุตติ์ บุญเทพ
คนงาน

นายวิสุทธิ์ ธิสงค์
คนงาน

(ว่าง)
คนงาน

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวชนนี โทปุรินทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรสานันท์ คงปาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานรักษาความสะอาด

(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นายทวีศักดิ์ ทนันชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์
พนักงานขับรถยนต์

นายจิรศักดิ์ ศรีแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายตันติกร สมเพาะ
คนงานประจำรถขยะ

นิรุตติ์ วิญญารัตน์
คนงานประจำรถขยะ

นายภาณุพงษ์ สมณา
คนงานประจำรถขยะ

นายจักรพงษ์ชัย ใจสักเสริญ
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิพงษ์ ทองคำอยู่
คนงานประจำรถขยะ

นายจุฑาวัฒน์ ศรีมูล
คนงานประจำรถขยะ

นายอินทร์สอน ทิพย์สุทา
คนงานประจำรถขยะ

นายอัศวิน ยังเปา
คนงานประจำรถขยะ