กลุ่มบทบาทสตรี

นางผุสดี ศรีวิลัย

ประธานบทบาทสตรีตำบลบ้านแหวน

นางเครืองวัลย์ ดอกบัว

ม.1

นางศรีเพียร กันทา

ม.2

นางกิติญา ทาสุทะ

ม.3

นางบัวแก้ว นันตา

ม.6

นางเกศสุดา สวรรค์เนตร

ม.8

นางสาคร ฝ่ายริพล

ม.10

นางสังวาลย์ ศรีวิไล

ม.5

นางวันเพ็ญ พันธุสา

ม.7

น.ส.เสาวรส วงค์อุ่น

ม.9

นางแสงดาว ชีรัง

ม.11

นางจันทร์ติ๊บ ปันแดง

ม.12