สำนักปลัดเทศบาล

นายนคร กันกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคำ
นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานธุรการ

นางวัฒนา กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวนฤมล พงศ์ธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ ชูศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวลักษณ์นารา ยะแก้ว
คนงาน

นายภูวนัย ทิพย์คำมา
คนงาน

นายบุญธรรม สมเพาะ
คนงาน

นายธวัช หลวงคณะ
คนงาน

งานกฏหมายและคดี

นายปฐมพงษ์ เรืองฤทธิ์
นิติกรชำนาญการ

งานนโยบายและแผน

นางสาวกันตพร โนลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอุไรรัตน์ ไชยยัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

งานพัฒนาชุมชน

นางสาววราภรณ์ ก้อนสีมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพาภรณ์ กอบแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

งานกิจการสภา

นางสาววลัยวรรณ แตงทอง
คนงาน

งานสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

นายอนุทิน กรัณย์วัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร

นางสาวรุ่งนภา สุริยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐ วงค์มูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายศักดา เรือนแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสถิตพงษ์ โปธิ
พนักงานขับรถยนต์

งานป้องกันฯ
นายทวีพงษ์ โพธิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายนัครินทร์ จักรปัญญา
พนักงานดับเพลิง

นายผดุงเกียรติ วงค์คำมา
คนงาน

นายอนุรักษ์ วงค์สุยะ
คนงาน

นายมานพ สานตา
คนงาน

งานเทศกิจ

นายชนพัฒน์ เตชะโสด
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน