สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


ฝ่ายอำนวยการ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


งานบริหารงานทั่วไป

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานธุรการ
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและการประสานงาน
 • งานเบิกจ่ายพัสดุ


งานสวัสดิการและสังคม

 • งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
 • งานข้อมูลสังคมสงเคราะห์


งานกิจการสภาเทศบาล

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา

นายนคร กันกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคำ

นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจารุวรรณ ชูศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

งานป้องกันฯ

นายทวีพงษ์ โพธิ
จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

งานนโยบายและแผน

นางสาวกันตพร โนลา

นางสาวกันตพร โนลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานสวัสดิการและสังคม

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานกิจการสภาเทศบาล

xxxx xxxx
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุทิน กรัณย์วัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

นายนัครินทร์ จักรปัญญา

นายนัครินทร์ จักรปัญญา
พนักงานดับเพลิง

นางอุไรรัตน์ ไชยยัง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ ก้อนสีมา

นางสาววราภรณ์ ก้อนสีมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

xxxx xxxx
นิติกรชำนาญการ

นายศักดา เรือนแก้ว

นายศักดา เรือนแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

xxxx xxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

นางวัฒนา กันทะ

นางวัฒนา กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายประเสริฐ วงค์มูล

นายประเสริฐ วงค์มูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญธรรม สมเพาะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนากร ตันทร

นายธนากร ตันทร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนฤมล พงศ์ธิ

นางสาวนฤมล พงศ์ธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัช หลวงคณะ

นายธวัช หลวงคณะ
พนักงานจ้างทั่วไป

xxxx xxxx
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายผดุงเกียรติ วงค์คำมา

นายผดุงเกียรติ วงค์คำมา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรุ่งนา สุริยา

นางสาวรุ่งนภา สุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุรักษ์ พงษ์สุยะ
พนักงานจ้างทั่วไป

xxxx xxxx
พนักงานจ้างทั่วไป

พ.อ.อ.สราวุธ มูลกำเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานพ สานตา

นายมานพ สานตา
พนักงานจ้างทั่วไป