สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายสมเกียรติ ตาสีมูล

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายอิ่นแก้ว นันทะวงค์

ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

นายปั๋นแก้ว ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขวัญเดือน กันทา

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

นายสกล จันทร์ปิง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

นายสมชัย วงศ์ฝั้น

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

นายอินสม สายขัด

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2

นางสังวาลย์ ศรีวิไล

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2

นายจรัญ จีรัง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2

นายทองดี แปงจันทร์เขียว

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2

นายบุญชม ฝ่ายลิพล

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2

นายสมศักดิ์ คำชนะ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต 2