แผนพัฒนาบุคคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2561-2563

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล