แผนพัฒนาบุคคลากร

แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2567 – 2569

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567 – 2569

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 – 2566

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 – 2563

ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566