ร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน

  1. ช่องทางการ้องเรียน ดังนี้

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

– ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 441961 ต่อ 11

– ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหางดง ส่งเรื่องให้ดำเนินการ

– ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหวน www.baanwan.go.th

– สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook : ทต.บ้านแหวน อำเภอหางดง, Facebook Page : เทศบาลตำบล บ้านแหวน, Line)

 

  1. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

(1) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อ 1 แล้ว

(2) ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ

(3) สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พิจารณาลงนาม

(4) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียน

(5) แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

(6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

(7) ดำเนินการเก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

(8) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) และจัดเก็บเรื่องไว้เป็นข้อมูล

 

ชื่อ นามสกุล*
เลขประจำตัวประชาชน*

เบอร์โทร*
อีเมล์*

หัวข้อร้องเรียน

ข้อความ*