ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

 • ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 441961 ต่อ 11
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหางดง ส่งเรื่องให้ดำเนินการ
 • ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแหวน www.baanwan.go.th
 • สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook : ทต.บ้านแหวน อำเภอหางดง, Facebook Page : เทศบาลตำบล บ้านแหวน, Line)

 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 1. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อ 1 แล้ว
 2. ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
 3. สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พิจารณาลงนาม
 4. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียน
 5. แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
 6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านแหวน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน
 7. ดำเนินการเก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
 8. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) และจัดเก็บเรื่องไว้เป็นข้อมูล

 

ร้องเรียนการทุจริต