ประกาศขนาดและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวนเรื่องโครงสร้างส่วนราชการ และ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านแหวน พ.ศ. ๒๕๖๔

การกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านแหวน

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน

กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลบ้านแหวน พ.ศ.๒๕๖๔