ประกาศขนาดและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

การกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านแหวน

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน

กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลบ้านแหวน พ.ศ.๒๕๖๔