วัดช่างคำหลวง

หมู่ที่ 5 วัดช่างคำหลวง โทรศัพท์ 053-433267
หมู่ที่ 5 วัดช่างคำหลวง โทรศัพท์ 053-433267

หมู่ที่ 5 วัดช่างคำหลวง โทรศัพท์ 053 433 267

วัดช่างคำ ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 60 เมตร ทิศใต้ประมาณ 69.50 เมตร ทิศตะวันออกประมาณ 56.60 เมตร ทิศตะวันตกประมาณ 57 เมตร มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป

วัดช่างคำ สร้างเมื่อ พ.ศ.2314 โดยพระปัญญา ได้พาผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย สร้างเสนาสนะขึ้นบนพื้นที่ว่างของหมู่บ้าน โดยได้ทำการก่อสร้าง กุฏิ และวิหาร ไว้ก่อน ต่อมาจึงสร้างกำแพง ศาลาบาตรจนสำเร็จเป็นวัด แล้วให้ชื่อว่า วัดช่างคำ ชาวบ้านเรียกว่า วัดช่างคำหลวง การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการสบ พ.ศ.2450 – 2468 รูปที่ 2 พระหน่อ พ.ศ.2468 – 2473 รูปที่ 3 พระติ๊บ พ.ศ.2473 – 2475 รูปที่ 4 พระอธิการตุ้ย สุวณฺโณ พ.ศ.2475 – 2481 รูปที่ 5 พระอธิการเป็ง ตปสีโล พ.ศ.2481 – 2490 รูปที่ 6 พระดวงธมฺมวโร พ.ศ.2490 – 2493 รูปที่ 7 พระอธิการบัว ติสฺสวํโส พ.ศ.2493 – 2499 รูปที่ 8 พระจรูญ จรุธมฺโม พ.ศ.2499 – 2500 รูปที่ 9 พระติ๊บ เตชธโร พ.ศ.2500 – 2501 รูปที่ 10 พระอธิการเมืองใจ สิริจนฺโท ตั้งแต่ พ.ศ.2501 เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2526 นอกจากนี้ได้มอบที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ 300 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนวัดช่างคำ