โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ ตามแผนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ ตามแผนการดำเนินงานด้านการเกษตร ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษอย่างถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิต ให้มีพืชผักเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ลดภาระค่าครองชีพในยุคโควิด-19