กิจกรรมร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์