โครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปี 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนย์ไชโย) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่