ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวน กลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสุขยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้านแหวน “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด” ณ วัดท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

« 1 ของ 2 »