คุยกับนายก

นายชุมพร จาปัญญะ

สารนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านแหวน ทุกท่าน ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหวนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ผมและคณะผู้บริหารตระหนักเสมอว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่ประชาชนได้ไว้วางใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลบ้านแหวนของเราให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่เสริมสร้างเศรษฐกิจ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

มีกลไกในการส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไป เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน ทำให้เทศบาลตำบลบ้านแหวนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านแหวนที่จัดทำขึ้นนี้ จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ผมขอขอบคุณความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดของเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ที่ร่วมกันพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ให้มีความก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

นายชุมพร จาปัญญะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

คุยกับนายก

    ชื่อ (ต้องการ)

    อีเมล์ (ต้องการ)

    หัวข้อ (ต้องการ)

    ข้อความ (ต้องการ)