คุยกับปลัด

สารจากปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มนี้ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และมีความคาดหวังว่าภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ผมในฐานะปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ปฏิบัติหน้าที่นำนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาสู่การปฏิบัติและการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ได้รับสวัสดิการและการบริการทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ตำบลบ้านแหวนของเราเป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

(นายจรูญโรจน์ แก้วมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

คุยกับปลัด

[contact-form-7 id=”4″ title=”ติดต่อเทศบาล”]