กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแหวน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และ แมวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแหวนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้