ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ศพด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและจิตใจ…

« 1 ของ 3 »