โครงการลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน หมู่บ้าน และสถานที่สาธารณะ

โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ อุเต็ม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ข้อมูลไม้แกะสลักบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่