โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านแหวน มีกลุ่ม
เป้าหมาย 30 คน และได้รับเกียรติวิทยากรปศุสัตว์อำเภอหางดง และได้ทำบันทึกข้อตกลง (ตอบ) ร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 และมอบ
ประกาศนียบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป