ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการแจ้งแบบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษี สำหรับใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ชำระภาษีตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และชำระค่าภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงได้ออกบริการแจ้งแบบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบ❗️❗️❗️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12