ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านแหวนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลหางดง บรรยายให้ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและเพื่อนผู้สูงวัยด้วยกัน ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ