โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านแหวน และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวในตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “ครอบครัวประสานใจ ห่างไกลความรุนแรง” โดยมีนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน เป็นประธานในพิธี ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

« ของ 3 »