วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลบ้านแหวน
น้ำพริกตาแดง น้ำพริกปูนา ไข่เค็ม กล้วยฉาบ
โทรศัพท์ 097 957 1280