โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รับผิดชอบ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมดังนี้


1.กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๓๐ คน วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ชั้น ๒
2.กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

« ของ 2 »