โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรม ดังนี้


1.กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 42 คน วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน (ศูนย์ไซโย)
2.กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2564