ภาพกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562