ภาพกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านแหวน ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหวน และนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่