ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์

นายจันทร์แก้ว อินทะยัง ตำแหน่งประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และตำแหน่งรองประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 080-1332918