การประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน