ภาพกิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน

« ของ 4 »

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน ซึ่งจุดประสงค์และประโยชน์ในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 4 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย โดยมีนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลบ้านแหวน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลบ้านแหวน เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้