ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง